fbpx
Scroll to top
© 2023 pesto.media

Regulamin konkursu „WYGRAJ 0,75L DZIEŃ DOBRY LODÓW”

REGULAMIN KONKURSU

I.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie WYGRAJ 0,75L DZIEŃ DOBRY LODÓW (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony poprzez stronę oraz wydarzenie na Facebooku Dzień Dobry Lody (https://facebook.com/dziendobrylody).
3. Organizatorem Konkursu jest Grupa MARKA24 Sp. z o. o. z siedzibą w 84-207 Bojano, przy ul. Zdrojowa 7, NIP 9581677096 (dalej: „Organizator”).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest Dzień Dobry Lody Jakub Niemc z siedzibą w 84-230 Rumia, przy ul. Górnicza 18, NIP: 5882119147 (dalej: „Fundator”). Nagrody wydawane są przez Fundatora
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie, w tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Uczestnicy konkursu.

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że
korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa.

1. Konkurs obejmuje przesłanie hasła oraz uzasadnienia w odpowiedzi na zamieszczone na stronie konkursowej zadanie w formie posta konkursowego.
2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 28.05.2022 r.
3. Odpowiedź, w formie hasła oraz uzasadnienia napisanej przez uczestnika konkursu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą prace konkursowe, najciekawsze, zgodne z tematem konkursu jakim jest „Najciekawsza propozycja smaku lodów”.
5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 01.06.2022 r. do godz. 23.59.
7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

„Wyrażam Grupie MARKA24 Sp. z o. o. z siedzibą w Bojanie przy ul. Zdrojowej 7, dalej Grupa MARKA24, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.
W przypadku wygranej wyrażam Grupie MARKA24 zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na stronie oraz wydarzeniu na Facebooku Dzień Dobry Lody pod adresem: https://facebook.com/dziendobrylody
Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Grupa MARKA24 Sp. z o. o. z siedzibą w Bojanie (84-207) przy ul. Zdrojowej 7. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na stronie oraz wydarzeniu na Facebooku Dzień Dobry Lody pod adresem: https://facebook.com/dziendobrylody w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

8. Nagrodą w konkursie jest 0,75l Dzień Dobry Lodów o wartości 52 zł.

9. Organizator przyzna nagrody uczestnikom, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz zgłoszony do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 dni od zakończenia konkursu.
10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub wiadomości email, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
c) Data urodzenia
d) Adres zamieszkania
11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
12. Nagrody przyznane w Konkursie będą do odebraniu w lokalu Fundatora pod adresem Warszawska 9, 84-230 do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 9.
13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV. Odpowiedzialność.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi
konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby
bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/ w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w komentarzu pod postem konkursowym.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Grupa MARKA24 Sp. z o. o. z siedzibą w Bojanie (84-207) przy ul. Zdrojowej 7. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI. Tryb składania reklamacji.

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej
w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym,
o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią
promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 28.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.